Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

KỲ THỌ CẤP CÔ ĐỘC VIÊN

Jatavana
 
Cảnh vườn vốn của ông hoàng Kỳ đà: Jeta. Ông cúng những cây cối trong vườn ấy cho Giáo hội, nên kêu là Kỳ thọ. Còn ông Trưởng giả Cấp cô Độc: Anathapindika mua đất trong vườn ấy mà cúng cho Giáo hội nên kêu là Cấp cô Độc viên. Cũng kêu: Kỳ viên
 
Cảnh vườn nầy ở gần thành Xá Vệ: Sravasti nước Câu tát la: Kôsala, miền Trung Ấn Độ. Sau khi mua nó, ông Trưởng giả Cấp cô Độc có cất thành ngôi Tịnh xá rất trang nghiêm, có đủ chỗ thuyết pháp, liêu để nghỉ, phòng ăn... v.. v.. mà cúng cho Giáo hội Tăng già, trên trước là đức Phật Thích Ca
 
Trong đời giáo độ của đức Phật, ngài thường ở nơi Kỳ thọ Cấp cô Độc viên mà thuyết pháp, chỉ nẻo lành cho các hạng người và các hạng Thần, Tiên
 
Sự tích ông Cấp cô Độc mua cảnh vườn Kỳ đà của Đại Trưởng giả Kỳ đà mà cúng làm Tinh xá cho Phật và Tỳ Kheo Tăng sự, sự tích ấy có chép rõ trong Đại Niết Bàn Kinh, quyển 30.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn