Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

LA VÕNG

LA VÕNG
Mạng lưới treo chuông nhỏ, gió thổi phát thành tiếng nhạc mê dịu. Theo Tịnh Độ Tông, quang cảnh ở cõi Cực Lạc phương Tây có đầy rẫy những la võng.
 
“Đất thì toàn những lá vàng,
 
Bảy trung La Võng – bảy hàng câu lan”.
 
(Toàn Nhật – Tam Giáo Nguyên Lưu Kí)