Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

LỄ PHẬT THẬP ĐỨC

LỄ PHẬT THẬP ĐỨC
 
Trong nghiệp báo sai biệt kinh có chép: ai lễ Phật một lạy, chẳng những thường được ngôi vị Thánh chuyển luân vương, lại được mười món công đức:
 
Thân tướng mỹ miều
 
Nói ra người ta tin
 
Xử với chúng không nở
 
Được Phật hộ niệm
 
Đủ oai nghi lớn
 
Ai nấy đều thân cận phụ trợ
 
Chư thiên cung kính
 
Có đủ phước đức lớn
 
Khi thác được vãng sanh
 
Mau chứng Niết Bàn.
 
Theo PHDS của Thích Nữ Đức Trí