Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

LIÊN

LIÊN; S.Pundaruka.
Hoa sen, đặc biệt là hoa sen trắng, biểu trưng cho đức hạnh trong  sáng, không bợn chút nhơ bẩn của Phật, Bồ Tát, các bậc Thánh.
 
LIÊN ĐÀI
Đài sen. Theo Tịnh Độ Tông, người tu theo pháp môn niệm danh hiệu Phật A Di Đà, lúc chết sẽ được vãng sinh qua cõi Tây phương Cực Lạc, ở đấy sẽ sinh từ đài sen chứ không phải từ bụng mẹ như là ở cõi Sa Bà.
 
“Tại gia tiệm giới tiệm tu,
 
Tác phúc niệm Phật thương loài chúng sinh,
 
Tây phương cũng được thượng trình,
 
Di Đà tiếp dẫn hóa sinh liên đài”.
 
(Chân Nguyên Thiền sư)
 
LIÊN HÀ; S. Nairanjana.
Tên gọi tắt sông Ni liên thiền, gần đó Phật Thích Ca đã nhập định và thành đạo dưới gốc cây Bồ đề.