Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

LỤC CHỦNG CHẤN ĐỘNG

LỤC CHỦNG CHẤN ĐỘNG
 
Lục chủng chấn động là sáu thứ chấn động xảy ra ở cõi đất lớn. Sáu cách rúng động trên mặt đất bao gồm :
 
1. Động : Động tức là động cựa
 
2. Khởi : Khởi tức là vùng dậy.
 
3. Dõng : Dõng tức là phun ra
 
4. Chấn : Chấn tức là vang dội
 
5. Hống : Hống tức là gào lên
 
6. Kích : Kích tức là đánh ra
 
Ba thứ chấn động trước gọi là biến hóa của hình thể, ba thứ chấn động sau gọi là sự biến hóa của âm thanh. Âý là sáu thứ chấn động nơi địa cầu, chứng minh cho một đại sự, như khi Phật thành đạo liền có lục chủng chấn động. Khi Phật sắp thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng có lục chủng chấn động.
 
Theo PHDS của Thích Nữ Đức Trí