Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

LỤC CHỦNG QUYẾT ĐỊNH

LỤC CHỦNG QUYẾT ĐỊNH
 
Lục chủng quyết định là sáu món quyết định, làm lực tăng trưởng của các vị Bồ Tát tu pháp lục độ, bao gồm như sau :
 
1. Tài Thánh quyết định : Ý nói do sự bố thí nhất định thường được thành tựu đại tài.
 
2. Sinh Thánh quyết định : Ý nói do lực trì giới nhất định thường được sanh vào nhà quí thắng.
 
3. Bất Thối quyết định : Ý nói do lực nhẫn nhục tu các thiện pháp, nhất định chẳng bao giờ lùi mất.
 
4. Tu Tập quyết định : Ý nói do lực tinh tấn, luôn luôn tu tập thiện pháp, nhất định sẽ không bị gián đoạn, không lúc nào ngừng nghỉ.
 
5. Định nghiệp quyết định : Ý nói do lực thiền định nên thành tựu chánh định nghiệp, vĩnh viễn chẳng bị thoái thất.
 
6. Vô công dụng quyết định : Ý nói do  lực trí huệ, chẳng thêm công sức, nhất định vẫn trụ ở quả vị.
 
Theo PHDS của Như Thọ - Nguyên Liên.