Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

MA ĐĂNG GIÀ

MA ĐĂNG GIÀ
 
Matanga
 
Một nàng dâm nữ ở thành Xá Vệ: sravasti nước Câu Tát La. Nàng dùng tà chú Tiên Phạm Thiên của ngoại đạo Ta tỳ ca la mà bắt ông A Nan vào, khi ấy ông đang đi khất thực một mình. Ông bị bắt vào phòng, dâm nữ dựa kề vuốt ve, làm cho ông gần phá giới
 
Lúc ấy, đức Phật vừa ngự dùng cơm xong, Ngài bèn nhập định, đọc bài "Phật Đảnh thần chú", khiến ngài Văn Thù phụng trì Chú ấy đến mà ủng hộ ông A Nan, và đem cả ông A Nan với nàng Ma đăng Già về chầu Phật
 
Nhơn dịp ấy, nàng thọ giới xuất gia, làm Tỳ Kheo ni, hiệu là Tánh Tỳ Kheo ni, và liền đắt quả A na hàm, rồi đắc luôn quả A La Hán.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn