Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

MƯỜI TÁM TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO

MƯỜI TÁM TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO (ở Nhật)
1.            Tam luận.
 
2.            Pháp tướng.
 
3.            Hoa Nghiêm.
 
4.            Luật.
 
5.            Câu Xá.
 
6.            Thành Thực.
 
7.            Thiên Thai.
 
8.            Chân Ngôn.
 
9.            Dung Thông Niệm Phật.
 
10.          Tịnh Độ.
 
11.          Nhật Liên.
 
12.          Chân.
 
13.          Lâm Tế.
 
14.          Tào Động.
 
15.          Hoàng Bích.
 
16.          Thời.
 
17.          Phổ Hóa.
 
18.          Tu Nghiệm Tông.