Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NA GIÀ

NA GIÀ; S. Naga
Hán dịch âm là Rồng. Theo sách Phật, naga không phải là sinh vật thần thoại mà là một sinh vật có thật, thuộc loài có vẩy.
 
Đạo Phật xem rồng là một loài chúng sinh, cũng có lý trí, trí tuệ có khả năng hiểu biết. Trong các kinh Đại thừa, có Kinh “Thập Thiện” là bộ kinh Phật giảng cho vua rồng nghe.
 
Theo truyền thuyết của Đại thừa giáo, các bộ kinh Bát Nhã đầu tiên chính là do Long Vương, vua Rồng trao truyền cho Bồ Tát Long Thọ (Nagarjuna), và Long Thọ đã dựa vào các bộ kinh Bát Nhã này mà sáng lập ra bộ phái Trung Quán.