Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NĂM A HÀM

NĂM A HÀM
1.            Trường A Hàm; S. Dirghagama.
 
2.            Trung A Hàm; S. Madhyamagama.
 
3.            Tăng Nhất A Hàm; S. Samyuktagama.
 
4.            Ương Quật Đa La A Hàm; S. Ekottairikagama.
 
5.            Khuất Đa Già A Hàm; S. Ksudrakagama.
 
Được xem là những bài kinh đầu tiên Phật giảng, ứng với năm bộ Nikayas của kinh tạng Pali. Tuy nhiên, trong sách Phật thường chỉ nói tới bốn bộ A Hàm là: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, và Tăng Nhất A Hàm.