Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NĂM BỐ THÍ

NĂM BỐ THÍ; H. Ngũ sự thí.
1.            Bố thí cho người từ phương xa đến.
 
2.            Bố thí cho người sắp đi xa.
 
3.            Bố thí cho người bệnh.
 
4.            Bố thí cho người đói.
 
5.            Bố thí cho người có trí tuệ và đạo đức.