Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NĂM CỬA CÔNG ĐỨC

NĂM CỬA CÔNG ĐỨC
Có năm cửa theo đó, chúng sinh có thể khi mệnh chung, được vãng sinh lên cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà.
 
-Lễ Phật A Di Đà.
 
-Tán thán Phật A Di Đà.
 
-Phát nguyện cầu về với Phật A Di Đà.
 
-Quán tưởng Phật A Di Đà.
 
-Phát nguyện cứu độ mọi chúng sinh.
 
Và hồi hướng công đức đó để được vãng sinh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà.