Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NĂM ĐẦY ĐỦ

NĂM ĐẦY ĐỦ; H. Ngũ cụ túc
Năm pháp mà một Tỷ kheo cần phấn đấu để có đầy đủ:
 
1.            Đức tín đầy đủ.
 
2.            Giới hạnh đầy đủ.
 
3.            Nghe học đầy đủ.
 
4.            Bố thí đầy đủ.
 
5.            Trí tuệ đầy đủ.
 
Một phân tích khác về năm loại đầy đủ là:
 
-Giới đầy đủ.
 
-Thiền định đầy đủ.
 
-Trí tuệ đầy đủ.
 
-Giải thoát đầy đủ.
 
-Giải thoát tri kiến đầy đủ (tự mình biết rõ mình đã được giải thoát).
 
(Tăng Chi 2, 125)