Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NĂM ĐÌNH BỐN NIỆM

NĂM ĐÌNH BỐN NIỆM
Năm phép quán đình tâm:
 
1.            Quán bất tịnh (thấy thân người là không  trong sạch).
 
2.            Quán từ bi (quan sát và thương yêu mọi loại hữu tình với lòng từ bi rộng lớn).
 
3.            Quán nhân duyên (mọi pháp đều do nhân duyên hợp thành).
 
4.            Quán giới phân biệt (phân biệt đúng đắn các pháp).
 
5.            Quán hơi thở (quan sát và theo dõi hơi thở ra vào).
 
Quán bốn niệm xứ là quán thân, quán các cảm thụ, quán tâm và quán pháp.