Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NAM ĐỐN BẮC TIỆM

NAM ĐỐN BẮC TIỆM
Đốn là nhanh chóng, tức khắc. Thiền tông miền Nam do Huệ Năng lãnh đạo chủ trương một sự giác ngộ nhanh chóng, tức khắc (đốn ngộ), do đó gọi là Nam đốn. Trái lại, Thiền tông ở miền Bắc, do Thần Tú cầm đầu lại chủ trương một quá trình giác ngộ dần dần, tuần tự cho nên gọi là Bắc tiệm. Tiệm là dần dần.