Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NĂM ĐỒNG DUYÊN Ý THỨC

NĂM ĐỒNG DUYÊN Ý THỨC
Khái niệm của môn Duy Thức Học. Cũng gọi là ngũ câu ý thức. Khi chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh sắc, thanh v.v… thì ý thức cùng duyên cảnh với năm thức đầu, tức là với nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức. Thí dụ, mắt nhìn thấy sắc, thì ý thức cũng duyên với sắc, tạo ra một hình ảnh của sắc, không phải của riêng nhãn thức mà cả của ý thức nữa. Nói cách khác, cái hoa mà chúng ta thấy trước mặt không phải chỉ là cái hoa của con mắt thấy mà cả của ý thức nắm bắt nữa. Đối với các thức khác, nhĩ thức v.v… tình hình cũng như vậy.