Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
 
Câu niệm thông thường của người tu Phật Tông Tịnh độ, tỏ lòng qui y, Tôn kính đức Giáo chủ cõi Cực Lạc là Phật A Di Đà, ngài sẵn sàng tiếp dẫn mình để vãng sanh cõi của Ngài. Cũng kêu là câu Lục tự Di Đà.
 
Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh có chép: Chỉ thành niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" một tiếng, diệt được tội nặng trong tám mươi ức Kiếp sanh tử.
 
Cho đến những kẻ phạm ngũ nghịch, thập ác, mà lúc lâm chung, niệm được mười lần "Nam Mô A Di Đà Phật", cũng được vãng sanh.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn