Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NĂM PHẦN PHÁP THÂN

NĂM PHẦN PHÁP THÂN; H. Ngũ phần pháp thân
Năm thuộc tánh siêu việc của pháp thân của Phật:
 
1.            Giới: siêu việt thiện ác.
 
2.            Định: hoàn toàn an trú, bất động.
 
3.            Tuệ: đức Phật không gì không biết, không thấy (chánh biến tri).
 
4.            Giải thoát: đức Phật hoàn toàn tự do, tự tại.
 
5.            Giải thoát tri kiến: đức Phật hoàn toàn biết rõ cảnh giới giải thoát của mình.