Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NĂM PHÁP ĐEM LẠI HẠNH PHÚC ĐẦY ĐỦ

NĂM PHÁP ĐEM LẠI HẠNH PHÚC ĐẦY ĐỦ
1.            Giới hạnh đầy đủ (tức nếp sống đạo đức đầy đủ).
 
2.            Định tâm đầy đủ.
 
3.            Trí tuệ đầy đủ.
 
4.            Giải thoát đầy đủ.
 
5.            Giải thoát tri kiến đầy đủ.
 
(Tăng Chi II, 19)