Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NGŨ ĐẠI TÁNH

NGŨ ĐẠI TÁNH
 
Ngũ đại tánh là tánh tự  nhiên của năm chất lớn (ngũ đại) mỗi đại đều có tánh chất tự nhiên, đặc biệt bao gồm như sau:
 
1. Kiên địa: Tánh của đất là dày,cứng.
 
2. Thấp thủy: Tánh chất của nước là ướt mát.
 
3. Động phong : Tánh chất của gió là chuyển động.
 
4. Nhiệt Hỏa: Tánh chất của lửa là nóng.
 
5. Vô ngại hư không: Tánh chất của hư không là rỗng rang, không có gì ngăn ngại, ở đâu cũng có.
 
Theo PHDS của Thích Nữ Đức Trí