Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NGŨ KẾT

NGŨ KẾT
 
Kết là buộc lại, thắt buộc lại là dây trói buộc. Các phiền não thắt buộc thân tâm chúng sanh vào luân hồi, vào khổ lụy, có năm mối :
 
1. Tham kết : Sự tham trước là dây trói buộc vào đường sanh, tử, luân hồi.
 
2. Nhuế kết : Sự hờn giận vì trái ý, nghịch tình là dây trói buộc chúng sanh vào phiền não.
 
3. Mạn kết : Kiêu ngạo, tự cao, ỷ mình, hơn người, sanh tâm khinh thường lấn lướt, là dây trói buộc vào phiền não.
 
4. Tật kết : Sự ganh ghét những kẻ hơn mình về đức hạnh, danh lợi…. là dây trói buộc chúng ta vào phiền não.
 
5. San kết : Sự bủn xỉn, keo kiệt tài vật chẳng ưa bố thí là dây trói buộc vào phiền não.
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn.