Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NGŨ LOẠI THUYẾT PHÁP

NGŨ LOẠI THUYẾT PHÁP
 
Ngũ loại thuyết pháp là có năm hạng thuyết pháp. Trong Hoa Nghiêm Kinh có biên năm hạng thuyết pháp cho kẻ khác nghe.
 
1. Phật thuyết: Tức Đức Phật giảng thuyết giáo pháp cho công chúng nghe.
 
2. Bồ Tát Thuyết: Các hàng Bồ Tát lớn hoặc nhỏ, thuyết pháp cho công chúng nghe.
 
3. Thanh Văn thuyết : Hàng tu học Thanh Văn thời trên hết là hàng A La Hán thuyết pháp cho công chúng nghe.
 
4. Chúng sanh thuyết: Các hàng chúng sanh thuyết pháp như Phạm Thiên tụng kệ khen Đức Phật và khen pháp của Phật…
 
5. Khí giới thuyết: Vật này vật kia thuyết pháp như cây cối ở cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà thuyết pháp cho mọi người nghe đặng nhớ mà tu niệm (mọi người ở cõi Tịnh Độ nghe)
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn.