Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NGŨ PHẦN PHÁP THÂN

NGŨ PHẦN PHÁP THÂN
 
Ngũ phần pháp thân là năm phần công đức của Pháp lý,của Như Lai hiệp lại Thánh pháp thân, bao gồm như sau:
 
1. Giơí pháp thân: Tu trì giới hạnh của Đức Như Lai, giữ gìn tam nghiệp( thân, khẩu,ý) lìa khỏi các sự lỗi lầm sai lạc si mê.
 
2. Định pháp thân: Tu pháp thiền định của Đức Như Lai đặng đắc cái chơn tâm tịch diệt, lìa khỏi tất cả các vọng niệm điên đảo.
 
3. Huệ pháp thân: Tu pháp trí huệ của Đức Như Lai đặng đắc cái chơn trí viên minh, quán đạt pháp tánh.
 
4. Giải thoát pháp thân: Tu cho đắc cái tâm thân của Như Lai, giải thoát ra khỏi mọi sự trói buộc, say mê, tức là thể nhập các đức Niết Bàn.
 
5. Giải thoát tri kiến pháp thân: Là bậc chứng đắc quả vị tối thắng, lìa tất cả mọi vọng chất thô tế, chí như quả vị giải thoát, mình đã thể nhập cũng không khởi niệm thấy biết là mình là kẻ đã chứng đắc, tâm tánh rỗng rang sáng suốt, tự tại như nhiên, thanh thoát an nhàn.
 
Bốn hàng Thánh giả : Thanh Văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật đều đắc đủ ngũ phần pháp thân, bởi các vị ấy có đủ ngũ phần pháp thân nên được xưng là bậc đáo bỉ ngạn. ( đã đến bờ bên kia tức đến Niết Bàn)
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn