Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NGŨ TÀ MẠNG

NGŨ TÀ MẠNG
 
Ngũ tà mạng là năm cách sống dối trá cong vạy. Tỳ kheo mưu làm công chuyện không dùng chánh pháp đặng cầu nuôi sống nên gọi là tà mạng, ngũ tà mạng bao gồm :
 
1. Trá hiện dị tướng : Nghĩa là đối với người thế tục giả dối hiện ra những tướng kỳ lạ, đặng cầu lấy lợi mà nuôi mình vậy.
 
2. Tự thuyết công năng : Nghĩa là nói ra cái công đức hay giỏi của mình, đặng cầu lấy lợi nuôi mình.
 
3 Chiêm tướng kiết hung : Nghĩa là học theo nghề coi quẻ, nói ra điều lành, điều dữ của người ta, đặng cầu lấy lợi nuôi thân.
 
4. Cao thinh hiện oai : Nghĩa là nói phách những điều mạnh, dữ hiện ra oai thế đặng cầu lợi dưỡng.
 
5. Thuyết sở đắc dĩ động nhơn tâm : Nói ra cái mối lợi mà mình kiếm được để làm động lòng người, nghĩa là được mối lợi ở người kia nói ra với người này, được mối lợi người này nói ra với người kia đặng cầu lấy lợi mà nuôi thân.
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn