Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NGUYỆT ÁI TAM MUỘI LỤC ĐỨC

NGUYỆT ÁI TAM MUỘI LỤC ĐỨC
 
Đem lại lợi ích cho chúng sanh. Tỷ như lòng yêu thương của mặt trăng đối với muôn vật. Đây là một phép thiền định của Đức Phật khi Ngài nhập định này thì tỏa ra vô số ân đức. Và dưới đây lược có sáu loại nên có tên là Nguyệt ái tam muội lục đức. Lúc Đức Phật còn tại thế Ngài đang ngự tại Sa la song thọ gần thành Câu Thi La, thấy vua A Xà Thế tại Thành Vương Xá đau nặng, Vua than rằng ở thế gian này chẳng có vị lương y nào trị lành bệnh cho mình. Phật bèn nhập phép Nguyệt ái tam muội phóng hào quang lớn, tới nơi thân mình Vua, liền đó bệnh sanh độc của Vua trừ dứt, dự nóng uất tiêu tan bởi sức hào quang trong sạch và mát mẻ.
 
Trong Kinh Niết Bàn có giải rõ sáu lẽ Nguyệt ái tam muội bao gồm như sau:
 
Tỷ như ánh sáng mặt trăng làm cho các hoa sen Ưu bát la đều nảy nở và trở nên tươi đẹp sáng rỡ. Nguyệt ái tam muội cũng như thế, nó làm cho lòng lành của chúng sanh nảy nở như hoa.
 
Tỷ như ánh sáng mặt trăng làm cho kẻ đi đường sanh lòng vui vẻ. Nguyệt ái tam muội cũng như thế, nó làm cho con người tu tập đạo sanh lòng hoan hỷ.
 
Tỷ như ánh sáng mặt trăng từ ngày mồng 1 đến ngày rằm, ánh sáng dần dần tỏ thêm và sắc hình mặt trăng dần dần lớn ra. Nguyệt ái tam muội cũng như thế, nó làm cho các căn lành của những người mới phát tâm lần lần lớn ra mãi cho đến trọn vẹn quả Niết Bàn.
 
Tỷ như ánh sáng mặt trăng từ ngày 16 – 30 ánh sáng lần lần lu yếu và hình sắc dần dần tổn giảm. Nguyệt ái tam muội cũng như thế, hào quang chiếu tới kẻ nào thì phiền não kẻ ấy lần lần tiêu diệt.
 
Tỷ như cơn nóng nực tất cả chúng sanh đều mong có trăng tỏ, khi ánh sáng mặt trăng chiếu tới thì sự nóng uất bị tiêu tan, Nguyệt ái tam muội cũng như thế, nó có thể trừ sự tham lam não nhiệt của chúng sanh.
 
Tỷ như mặt trăng tròn là vua các tinh tú, là vị thuốc cam lồ của chúng sanh đều ưa thích. Nguyệt ái tam muội cũng như thế, nó là vua của các điều thiện, là vị thuốc cam lồ mà chúng sanh đều ưa thích.
 
-Vì những lẽ thù thắng trên nên kêu là Nguyệt ái tam muội.
 
(Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn)