Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NHỊ NHƯ LAI TẠNG

NHỊ NHƯ LAI TẠNG
 
Nhị Như Lai Tạng là hai món : Không Như Lai Tạng và Bất Không Như Lai Tạng. Như Lai tức lý tánh thanh tịnh gọi là Như Lai tạng. Tạng là ẩn chứa phiền não trong tâm chúng sanh, vốn đầy đủ vô lượng, vô biên bất khả tư nghì nghiệp vô lậu thanh tịnh, gọi là Như Lai tạng. Căn cứ nơi Đại thừa chỉ quán thời Như Lai tạng có hai :
 
1. Không Như Lai tạng : tâm tánh tùy duyên nhiễm tịnh, khiến lập các pháp sanh tử, Niết bàn nhưng tâm thể vốn bình đẵng, lìa tướng, lìa tánh. Tâm sở khởi các pháp nhiễm tịnh, cùng tâm năng khởi đều là bất khả tư nghì, nên gọi là Không Như Lai tạng.
 
2. Bất không Như Lai tạng : tâm tánh vốn đầy đủ công đức vô lậu thanh tịnh, cùng với các pháp nhiễm ô hữu lậu đều hàm chứa trong ấy. Không đức nào mà không đủ, không pháp nào mà không hiện.
 
Theo PHDS của Như Thọ - Nguyên Liên.