Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

NHỊ QUYẾT ĐỊNH NGHĨA

NHỊ QUYẾT ĐỊNH NGHĨA
 
Nhị quyết định nghĩa là hai món quyết định, ở đây nghĩa của quyết định là “đương nhiên không đổi”.
 
Kinh Lăng Nghiêm quyển 2 có chép : Đức Như Lai khiến A Nan phân biệt chân vọng, một là thẩm sát sự giống và khác nhau của nhân tâm quả giác. Hai là thẩm sát sự sanh khởi của căn bản phiền não.
 
1. Thẩm sát nhân tâm quả giác :  A Nan không biết nhận biết tâm của chúng sanh vốn có đầy đủ công đức, là quả giác của Như Lai sở chứng. Quả  giác của Như Lai sở chứng tức là nhân tâm vốn có của chúng sanh, vì thế đức Như Lai dạy A Nan quán sát quyết định rõ biết nhân tâm và quả giác xưa nay không khác. Nếu có thể nơi tâm không khác này, y cứ lập chí tu hành, thời quả vị Vô thượng bồ đề quyết định thành tựu.
 
2. Thẩm sát căn bản bồ đề : A Nan không biết căn bản của bồ đề, nên tùy theo nghiệp đã tạo mà cảm thọ lấy quả khổ sanh tử khiến không được giải thoát, vì vậy Phật dạy A Nan nên quán xét tường tận, quyết định rõ biết thể tánh của phiền não cùng với nghiệp đã tạo và quả khổ đã thọ xưa nay vốn hư huyễn không thật, nếu rõ biết cội nguồn điên đảo của nó, thời chánh hạnh được thành lập, vô thượng bồ đề quyết định thành tựu.
 
Theo PHDS của Như Thọ - Nguyên Liên