Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

PHÁ HÒA HỢP TĂNG

PHÁ HÒA HỢP TĂNG
Tăng chung vốn có nghĩa là chúng hòa hợp (x. lục hòa hay sáu hòa). Vì vậy người nào phá hòa hợp tăng, sẽ mắc lỗi rất nặng.
 
“Bị rơi vào đọa xứ,
 
Bị rơi vào địa ngục,
 
Trú đến bọn cả kiếp
 
Người phá hòa hợp Tăng…”
 
(Kinh Phật Thuyết Như Vậy, 422).