Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

PHẠM CHÍ

PHẠM CHÍ
 
Brahmacarin
 
Người tu sĩ Bà La Môn. Cũng gọi: Tịnh hạnh giả, tức là thầy tu ở theo rừng núi, dứt sự tríu mến đối với nhà cửa, đối với vợ con. Như Phạm chí Tu bạt đà la, già đến 120 tuổi, qui y thọ Tỳ Kheo giới lúc Phật Thích Ca sắp vào Niết Bàn. Ông liền đắc quả La Hán và vào Niết Bàn trước Phật.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn