Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

PHÀM THÁNH BẤT NHỊ

PHÀM THÁNH BẤT NHỊ
Phàm và thánh không khác. Theo Đại thừa giáo, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có khả năng thành Phật trong tương lai. Trên ý nghĩa đó, phàm và thánh không có khác gì nhau. Hơn nữa, cũng theo Đại thừa, tất cả phiền não đều là hư huyễn không thật, chúng sinh lầm tưởng mình bị phiền não trói buộc, nhưng thật ra là không phải. Có sách nói “phàm thánh nhất thể”, nghĩa là phàm và thánh cùng một thể.