Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

PHÁP CHẤP

PHÁP CHẤP
Chấp là chấp mê, khư khư bám lấy như là chân lý bất di dịch, như là những cái gì thường còn, không biến đổi. Người phàm chưa được giác ngộ, chấp nê sự vật là có thật, hoặc chấp nê sự vật là thường còn, xứng đáng cho mình thèm  muốn đeo đuổi. Chấp nê như vậy gọi là pháp chấp. Đạo Phật giảng lý pháp vô ngã, tức là mọi sự vật đều là giả hợp, do nhân duyên sinh, nay còn mai mất, không có gì là ổn định, không có gì đáng cho người tham lam, đeo đuổi, mong cầu. Giảng lý pháp vô ngã như vậy để phá pháp chấp.