Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

PHẬT PHÁP TĂNG

PHẬT PHÁP TĂNG
Phật là đức Phật Thích Ca. Pháp là giáo pháp của Phật. Tăng là Tăng chúng, những người xuất gia có trách nhiệm giữ vững, bảo vệ đạo pháp của Phật và tuyên truyền, phát triển đạo pháp đó cho tất cả chúng sinh được nghe và tu học. Phật Pháp Tăng được gọi là Tam Bảo, nghĩa là ba của báu. Người mới vào đạo Phật thường làm lễ tam quy (ba quy y), đó là quy y Tam Bảo