Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

PHẬT THUYẾT

PHẬT THUYẾT; A. Buddha’s preaching
Phật giảng thuyết, thuyết pháp. Nhiều tên kinh bắt đầu bằng hai từ “Phật thuyết”. Như Kinh “Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh” (S. Aparimitayas sutra), do Sanghavarman dịch ra chữ Hán năm 252 TL. Trong Hán tạng, có tới hơn 150 Kinh có đầu đề bắt đầu với hai chữ Phật thuyết.