Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TÀ DÂM

Dâm ngang. Chẳng phải thê thiếp của mình mà thông dâm, kêu là tà dâm, là một điều phạm trong Ngũ giới, Thập thiện.
 
Đối với Chánh dâm là việc vợ chồng ăn ở bởi sự cưới gả chánh thức. Người tu tại gia thì chẳng nên phạm điều tà dâm.
 
Còn người tu xuất gian, dầu là còn tập sự: Sa di, Sa di ni, dầu là đã lên bực Thầy: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni đều dứt đường dâm dục, xa lìa ân ái, thê thiếp.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn