Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TA KIỆT LA

Sâgara
 
Long Vương
 
Vị vua biển Ta Kiệt La, vua loài rồng. Vì vị Long Vương ấy ở tại biển Ta Kiệt La, nên gọi là Ta Kiệt La Long Vương. Vua ấy có long cung nơi đại hải. Có một lúc, đức Văn thù sư lỵ Bồ Tát xuống đại hải của vua Ta Kiệt La mà thuyết pháp. Ngài diễn Kinh Diệu pháp liên hoa, làm cho vô số người thâm nhập Phật trí, vô số người đắc quả Bồ Tát. Trong số những người đắc đạo, có cô công chúa con vua Ta Kiệt La mới có tám tuổi, cô hiện lại viếng Phật Thích Ca. Và ngay lúc ấy, cô bỏ lốt phụ nữ, hóa thành Đại Bồ Tát mà đi đến Đạo tràng, ngồi nói Bồ đề thọ và thành Phật Như Lai.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn