Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TẠI GIA

TẠI GIA
Phật tử tu ở nhà. Cũng gọi là tín nam nếu là đàn ông và tín nữ nếu là đàn bà. Phật tử tu ở nhà thụ tam quy và ngũ giới. Tam quy là quy y Phật, Pháp, Tăng. Ngũ giới là năm giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà [tr.610] dâm, không nói dối, không uống rượu. Ngoài ra, trong tháng, vào những ngày trai bốn ngày: mồng một, mồng tám, rằm, hai mươi ba. Hay là sáu ngày, nếu kể thêm ngày 14 và 30, thì họ giữ tám giới, giống như người xuất gia (tức là 10 giới của sa di, trừ đi giới thứ 10 không nhận vàng bạc, và hợp nhất hai giới thứ 8 và 9 thành một giới (Hai giới 8 và 9 của Sa di là không ca xướng khiêu vũ, không xem và không nằm ngồi ghế giường cao rộng).