Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TÁI SINH

TÁI SINH
Tái là trở lại. Sinh trở lại ở một đời sau. Các nhà Phật học hiện nay ưa dùng từ tái sinh hơn là từ luân hồi vì từ luân hồi có thể gây ảo tưởng có một linh hồn thường còn, quanh quẩn đầu thai trong thân này thân khác. Nhưng đạo Phật không thừa nhận có một linh hồn bất biến tồn tại độc lập với thân xác.
 
Trong văn học, từ tái sinh cũng được dùng nhiều.
 
“Tái sinh chưa dứt hương thề,
 
Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai.”
 
(Truyện Kiều)
 
“Cơ huyền diệu, hoặc thăng trầm chưa rõ, thiêng thời về cố quận để hương thơm lửa sáng, kiếp tái sinh lại nhận cửa tiền quân.”
 
(Văn Tế Trận Vong Tướng Sĩ)