Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM ÁI

Con người ta khi sắp lìa trần thường khởi lên ba tham ái trong tâm, bao gồm :
 
1. Cảnh giới ái : Mến tiếc cảnh giới mình đang sống như vợ con, quyến thuộc, nhà cửa, ruộng vườn...
 
2. Tự thể ái : Mến tiếc cái thân thể của mình chẳng nỡ lìa nên thần hồn ra đi rất khổ sở
 
3. Đương sanh ái : Ham muốn chỗ nơi mình sanh ra, mong mỏi sự luân hồi.
 
Sự tham ái của chúng ta trước trần cảnh sẽ làm cho chúng ta trở nên ngu tối, tâm trí
 
bít lấp vì thế không thể thấy Đạo giải thoát, tâm thức ngày càng đảo điên rối loạn. Tâm trí của chúng ta xưa nay vốn trong lặng nhưng vì vọng ái dấy khởi thành đen tối nên đạo mầu không thể tỏ ngộ. Tỷ như dòng nước đang trong, ta lấy tay khuấy nó lên dòng nước đục ngầu, nhìn xuống dòng nước đâu có thấy bóng ta như lúc nươc trong lặng.
 
Hãy buông tỏ tâm ái trước và tăng trưởng lòng từ ái của bậc Thánh, thương yêu tất
 
Cả chúng sanh, giáo hóa họ tu hành giải thoát, hành hạnh Bồ Tát tự lợi cho chúng sanh như thế thì quả vị Phật mới có ngày thành tựu.
 
Theo PHDS của TN Đức Trí