Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TÂM ẤN

TÂM ẤN
Khái niệm của Thiền tông. Nói thiền sư truyền tâm ấn cho học trò của mình, có nghĩa là thiền sư lấy cái tâm giác ngộ của mình, ấn chứng rằng tâm của học trò mình cũng đã được giác ngộ. Cũng gọi là lấy tâm truyền tâm. Phật giáo Mật tông cũng dùng khái niệm tâm ấn nhưng với nghĩa là cái tinh yếu, cái tinh hoa. Như nói kinh Đạt Nhật (bộ kinh cơ bản của Mật giáo) thuyết minh tâm ấn là cái tinh yếu nhất của ba thừa.