Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM BẢO VẬT

TAM BẢO VẬT
 
Tam bảo vật là đồ vật của ba ngôi quí, đồ vật của Phật, của Pháp, của Tăng, bao gồm :
 
1. Phật vật : đồ vật của Phật là Tượng cốt Phật, bàn thờ, điện đương, hương trầm, ...hoa quả, phan cái (lọng).v.v...
 
2.Pháp vật : đồ vật của Pháp là Kinh điển, giấy bút, tủ kệ để kinh, khăn gói Kinh...
 
3. Tăng vật : đồ vật của chúng tăng là áo, bát, gạo.v.v... không nên ăn cắp Tam Bảo vật mà dùng, không được lấy những món ấy làm của riêng.
 
Theo PHDS của TN Đức Trí