Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM BẤT KHẢ TẬN

TAM BẤT KHẢ TẬN
 
Căn cứ theo Đại Bảo Tích quyển 14, thời Tam bất khả tận có ba điều :
 
1. Kinh pháp bất khả tận : Kinh pháp của Đức phật tuyên thuyết, tùy theo căn cơ chúng sanh bất đồng hoặc nói rộng ra, hoặc nói gọn đều cùng một âm thanh để tuyên giảng lợi ích, nên gọi là bất khả tận.
 
2. Nghĩa danh tự bất khả tân : Diệu nghĩa Kinh giáo của Đức Như Lai  lại tuyên thuyết, ngang dọc cùng Ta Bà, lớn không thể dung, nhỏ không thể chứa do vì kẻ thiển căn trí cạn, không thể lãnh hội được ý nghĩa, nên gọi là bất khả tận.
 
3. Sở tuyên huấn hối bất khả tận : Đức Như Lai có các ngôn giáo răn dạy chúng sanh, hoặc thuyết Tiểu thừa, hoặc Thuyết Đại Thừa, tùy loại hiện hình, mỗi giáo hóa điều làm lợi ích cho tất cả chúng sanh nên gọi là Bất Khả Tận.
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn.