Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM BÁT NHÃ

TAM BÁT NHÃ
 
Tam bát nhã tức bát nhã chia làm ba phần :
 
1. Văn tự Bát Nhã : tức là bài kinh Bát Nhã gồm 260 chữ vậy.
 
2. Quán chiếu Bát Nhã : tức dùng trí huệ quán xét tất cả muôn pháp đều là không thật, chỉ do duyên hợp tạm có, hết duyên trở về không.
 
3. Thật tướng Bát Nhã : tức là thật tướng của trí tuệ là cái lý thể trí tuệ, nhờ dùng trí tuệ quán chiếu thâm sâu đối với vạn pháp thấy được thật tướng của nó nên vượt qua tất cả khổ ách dần dần dứt trừ được mọi phiền não mê hoặc tâm thể an vui thanh thoát lúc đó chúng ta thể nhập được thật tướng bát nhã, là bản thể thanh tịnh sẵn có trong mỗi chúng sanh.
 
Theo PHDS của TN Đức Trí