Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM BẤT THOÁI

TAM BẤT THOÁI
 
Tam bất thoái đó là Vị bất thoái. Hành bất thoái và Niệm bất thoái.
 
1. Vị bất thoái : Vị thứ đã tu được không bị thoái mất. được quả vị nào thì trụ chắc quả vị đó rồi tinh tấn thêm nữa.
 
2. Hành bất thoái : chẳng bị thoái mất đối với các pháp đã tu hành, tức là tu càng ngày càng tăng trưởng.
 
3. Niệm bất thoái : chẳng bị thoái chuyển về chánh niệm.
 
Nếu phá Kiến tư được gọi là  Vị bất thoái thì vĩnh viễn chẳng mất địa vị siêu phàm, lại đoạn được Trần sa hoặc, thì được gọi là Hành bất thoái, vĩnh viễn chẳng mất hạnh Bồ Tát. Nếu đã phá Vô minh được gọi là Niệm bất thoái, thì chẳng mất chánh niệm Trung đạo “ Quán Kinh Diệu Tông Sao”.
 
Theo TĐPH Hán Việt