Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM BẤT THỐI

TAM BẤT THỐI
 
Bất thối nghĩa là không lui sụt mất mát, tiếng Phạn gọi là A Bệ Bạt Trí, Trung Hoa dịch
 
Bất thối, bất thối có ba hạng nên gọi là Tam Bất Thối.
 
1. Vị bất thối : Vị bất thối là nhứng quả vị do công đức tu hành đã chứng được thì từ đó có thể tiến lên mà không giờ lui sụt nữa.
 
2. Hạnh bất thối : là những pháp hạnh đã tu có thể tiến lên, chớ không bao giờ bị lui sụt, mất mất mát.
 
3. Niệm bất thối : là những chánh niệm đã có càng ngày càng tăng trưởng, chứ không lui sụt, mất mát.
 
Ba hạng bất thối, Đại Thừa Pháp Tướng Tông, đem phối với trình tự tu chứng thì :
 
- Những vị trãi qua muôn kiếp tu nhơn, chứng đến quả vị Thập trụ, thành tựu Duy Thức quán không còn lui sụt trong sanh tử gọi là “Vị Bất Thối”.
 
- Những vị đã vào sơ địa, thành tựu Chơn Duy Thức quán, đối với hạnh lợi tha không còn lui sụt gọi đó là “ Hạnh bất thối “
 
- Những vị từ Bát địa trở lên được vô công dụng trí, niệm niệm thường trụ trong biển Chơn như thanh tịnh gọi là “ Niệm bất thối”
 
Tịnh độ tông đối với ba hạng bất thối trên lại thêm “ Xứ bất thối” nghĩa là khi được vãng sanh Tịnh Độ thì vĩnh viễn không bị lui sụt trở lại uế độ nên lập “Tứ bất thối”.
 
Theo PHDS của Thích Từ Thông