Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM CHỦNG MÃN

TAM CHỦNG MÃN
 
Bậc tu hành khi thành đạo có đủ ba món đầy đủ gọi là Tam chủng mãn, bao gồm :
 
1. Căn mãn : các căn đầy đủ.
 
2. Định mãn : các pháp thiền thịnh đầy đủ ( bát định )
 
3. Quả mãn : quả vị đầy đủ không đáo lại cõi đời.
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn