Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM ĐIÊN ĐẢO

TAM ĐIÊN ĐẢO
 
Tam điên đảo là ba mối đảo điên ngược ngạo đối với Chánh Pháp. Cũng viết là Tam chủng điên đảo, Tam đảo, bao gồm :
 
1. Tưởng điên đảo : Tư tưởng điên đảo, tưởng những việc phi lý, trái nghịch với Chánh pháp.
 
2. Kiến đảo : Sự thấy biết đảo điên. Tức là độ lượng sái quấy, thấy biết sai lầm (tà kiến)
 
3. Tâm đảo : Lòng điên đảo, lòng si mê, chẳng tỏ thấu cái tự tánh thanh tịch, phân biệt mọi lẽ trái ngược. Tâm điên đảo là mối điên đảo gốc vậy.
 
Trong cuộc sống tu hành nếu chúng ta tịnh tâm sáng suốt lìa xa những điên đảo trên thì hiện tại ta được an nhàn, lòng từ rộng mở và quả Bồ Đề sẽ thành tựu trong một ngày gần đây.
 
Theo PHDS của TN Đức Trí