Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM KẾT

TAM KẾT
 
Tam kết là ba mối thắt buộc, ba mối trói buộc cũng viết Tam kết phược, bao gồm :
 
1. Kiến kết : Chấp có mình (ngã kiến), chấp có người (nhơn kiến), là mối thắt buộc cái chơn tánh.
 
2. Giới thủ kết : Là người vâng giữ những tà giới, là người cố chấp dị đoan và ham các việc hành lễ là mối thắt buộc chơn tánh.
 
3. Nghi kết : Lòng luôn hồ nghi đối với chánh pháp, chánh lý, là mối thắt buộc chơn tánh.
 
Đó là thứ thấy biết lầm lạc tạo thành ba mối liên kết nặng nề làm chướng ngại đạo giải thoát. Ai dứt được ba mối kết trên thì đắc quả Tu Đà hoàn là quả ban sơ trong Tứ quả.
 
Theo PHDS của TN Đức Trí