Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM LẠC

TAM LẠC
 
Tam lạc tức là ba cảnh vui sướng an lạc :
 
1. Thiên lạc : Ấy là các món vui vẻ mầu nhiệm và đặc biệt ở các cõi trời : Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, Thường thường người tu tập Thập Thiện nghiệp thì vãng sanh lên cảnh  trời thọ hưởng các món vui sướng thù thắng ở cảnh Thiên Lạc.
 
2. Thiên lạc : Sự vui sướng khôn xiết trong cơn thiền định, sự vui vẻ nhiệm mầu này của người tu tham thiền nhập định hưởng được mà thôi.
 
3. Niết Bàn lạc : Sự an nhàn tự tại của nhà tu dứt mọi sự phiền não, chứng nhập Niết Bàn, vượt khỏi vỏng vui và khổ của phàm phu đương lăn lộn trong vòng sanh tử.
 
Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn