Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM LẬU

TAM LẬU
 
Tam lậu là ba mối phiền não cõi lậu :
 
A.1. Dục lậu : giác quan tức lục căn nương theo ngoại duyên tức lục trần rồi sanh tâm ham muốn, thỏa thích quấy bậy rồi sanh ra phiền não, Dục lậu là phiền não của chúng sanh nơi cõi dục.
 
2. Hữu lậu : Thân tâm đối với ngoại duyên mà sanh tâm ham muốn, tạo tác quấy bậy, Hữu lậu là phiền não ở cõi Sắc giới và vô sắc giới.
 
3. Vô minh lậu : Tâm tánh tối tâm không hiểu phải quấy nhơn đó sanh tham, sân , si và mọi lỗi lầm.
 
B.1. Dục lậu : Tức là Dục giới hữu lậu.
 
2. Sắc lậu : Tức là Sắc giới hữu lậu
 
3. Vô Sắc giới : Tức là vô sắc giới hữu lậu.
 
Trong tam giới các chúng sanh từ loài người cho đến loài Thần, chư Thiên đều còn phiền não, do phiền não rỉ ra làm dơ dáy thân và tâm... cho nên kêu Tam giới là Tam lậu vậy.
 
Kinh Niết Bàn (quyển 37) dạy rằng : Tỷ như có kẻ bị đui bị người ta dắt bỏ trong rừng gai. Kẻ ấy khó mà ra khỏi. Dầu cho ra khỏi thì thân thể cũng bị thư hoại hết. Những kẻ phàm phu ở thế gian cũng như thế, họ đâu có thấy biết rằng Tam lậu là tội lỗi là tai hại, cho nên họ cứ theo đó mà đi, còn ai biết mới có thể rời xa.
 
Theo PHDS của TN Đức Trí