Từ điển phật học

Tìm kiếm theo chữ cái
Tất cả a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

TAM MA ĐỀ

Samâdhi
 
    Cũng Tam Muội, Tam ma bạt đề, Tam ma đế, Tam ma địa. Dịch: Chỉ, Quán, Định, Đại Định.
 
(Xem: Tam Muội)
 
Trí độ Luận: Tất cả các thiền định thâu nhiếp cái tâm, đề kêu là Tam ma đề, chữ Hán gọi là: Chánh tâm hành xứ.
 
Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn